Omavalvonta

Palveluntuottaja
Yksityinen palvelujentuottajaNimi: Johtai Oy     
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2944536-1


Kunnan nimi: Virolahti     
Kuntayhtymän nimi:      
Sote -alueen nimi: Kymsote     
Toimintayksikön nimi
KOTIAPULAINEN Johtai Oy
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Virolahti
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikka; määräihmiset jotka tarvitsevat kotiinsa siivouspalveluja     
Toimintayksikön katuosoite Kattila-ahontie 62

Postinumero 49900
Postitoimipaikka Virolahti
Toimintayksikön vastaava esimiesTaina Kuninkala     
Puhelin041 484 5046
Sähköposti taina.kuninkaala@gmail.com     
Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)     kotisiivouspalvelu ei luvan varaista toimintaa
Palvelu, johon lupa on myönnetty     
Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta     
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta     
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
     

  TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 


Toiminta-ajatusSuunnattu ihmisille jotka tarvitsevat apua kotinsa arjen pyörittämiseen. Siivouksen, ikkunoiden pesun, tiskauksen, pyykinpesun,tavaroiden järjestelyn,sängyn petauksen ym kodissa tapahtuvan askareen muodossa. Myös puutarhan puolelle ja ostoksien suorittamisen avulla. Ihmisen ikään katsomatta. 

     Arvot ja toimintaperiaatteet Ihmisellä on oikeus omassa kodissaan elämään mieluistaan elämää. Autamme niissä toiveiden mukaan kodin kunnosta tai puutteista huolimatta. Ei kuulu meille on lause jota emme käytä. Mikäli kyvyt tahi lainmääräykset eivät anna toiveiden toteutua, ohjaamme auttajan pariin.

     

 RISKINHALLINTA 

Käytämme omia pesuaineita huomioiden allergiat ja herkkyydet. Käytämme omia pesuvälineitä jotka jokaisen asiakaskäynnin jälkeen pestään. Tekstiilit konepesussa 60-90 asteisessa.Pölynimuri on mielellään asiakkaan oma mutta tarvittaessa on yritykselläkin.Kertakäyttökäsineet edistävät tätä hygieniaa.Työvälineet kohteessa sijoitetaan pois asiakkaan kulkureiteiltä ja imuroidessa tarkkaillaan johdon ja imurin sijaintia asiakkaan liikkuessa. Väistetään ja ohjataan asiakkaan liikkuessa.Kostealla tai jopa runsastakin vettä käytettäessä huolehditaan omasta turvallisuudesta; varoen liukastumista sekä mahdollisesti rajoitetaan asiakkaan kulkemista hetkellisesti. Kostealla ja märällä pyyhittäessä tarkkaillaan sähkölaitteiden mahdollisia vaurioita. Ilmoitetaan niistä asiakkaalle tai tarvittaessa työnjohdolle.Siivotessa huomioidaan rikkoontuneet ja huonokuntoiset huonekalut tai muut mahdollisesti vahinkoa aiheuttavat tavarat.Irtonaiset ja pitkät sähköjohdot siirretään turvalliseen paikkaan.Matot voidaan liikuntarajoiteisella sijoittaa huonekalujen alle jolloin ne eivät aiheuta liukastumista  ja tarvittaessa ehdotetaan alle liukuesteitä tahi poistoa kokonaan. Mattoja tuulettumaan vietäessä huomioidaan niiden väliaikainen sijoittelu mahdollistaen kulkemisen turvallisesti. Samoin takaisin tuotaessa. Pihalla liikkuessa huomioitava kulkureittien turvallisuus.Jakkaroille ja tuoleille nouseminen ei ole sallittua. Mikäli tarve on päästä korkeammalle eikä jatkovarsi auta. Käytetään yrityksen tukevia pientikkaita. Mieluiten tätä korkeammalla tapahtuvat työtehtävät ohjataan työnjohdolle joka arvioi ja osallistuu tapahtumaan useimmiten tehden sen itse.Asiakkaan käyttäytyessä uhkaavasti tai peläten tilannetta, poistutaan mahdollisimman rauhallisesti ja otetaan yhteyttä työnjohtoon.
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavatOhjataan turvalliseen työntekoon ja asiakasta huomioivaan toimintaan. Epäkohdista kerrotaan heti työnjohdolle ja ne selvitetään tarvittaessa asiakkaan kanssa.
Riskinhallinnan työnjako
Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Opitaan virheistä ja ollaan valmiita muutoksiin.

Riskien käsitteleminen
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittely tapahtuu viestein ja keskusteluin. Tarvittaessa informoidaan korvausmenettelyistä ja suunnitellaan toiminnan muutos joka ehkäisee vastaavan tapahtuman. Kirjataan kansioon tapahtuma ja siihen aiotut korjaavat toimenpiteet. 
Muutoksista tiedottaminenMuutokset koirjoitetaan ohjeiksi työntekijän informaatio kansioon ja kerrotaan suullisesti.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilötTaina Kuninkaala 041 484 5046taina.kuninkaala@gmail.com

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.Tarkastetaan vuosittain.
Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen.
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?Yrityksen nettisivuilla Kotiapulainen.com ja työntekijöiden infokansiossa joka kulkee heidän mukanaan työkohteissa.     

  ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointiPalvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Työkohteessa anetaan myös ehdotuksia jotka aistinvaraisesti tulevat esille. Asiakkaan terveydentilan muuttuessa voidaan työtehtäviä lisätä tai vähentää asiakkaan tai hänen edustajansa toiveiden mukaisesti.
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?Aistinvaraista arviointia. Nähdään puhtaus/ likaisuus ja hajuaistikertoo kodissa olevan palvelutarpeen. Myös epäjärjestys puoltaa palveluntarvetta.
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?Ensimmäinen tapaaminen aina yhdessä jolloin palveluntarve kartoitetaan.     

Palvelu- tai kuntoutussuunnitelma
Palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, , palvelua koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen asetetut tavoitteet. Palvelusuunnitelma on asiakirja, jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?     Laaditaan kirjallinen palvelusopimus ja palvelusuunnitelma.Sovituin välein tapahtuvaa palvelua tekevä työntekijä on velvollinen kertomaan työnjohdolle muutoksista asiakaskohteissa. Työnjohto käy asiakaskohteissa toisinaan ja asiakkaalle on kirjattu palvelunvalvoja hänen lähipiiristään.
Työnjohdon velvollisuus on perehdyttää työntekijä asiakaskohteen vaatimuksiin.     

     
Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Miten  vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?Vaikka palvelusopimukseen on kirjoitettu kohteessa olevat tehtävät asiakas saa milloin vain muuttaa niitä itselleen sopivammaksi. Asiakkaan toiveet ja omatahto ovat aina etusijalla toiminnassamme.     

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista on sovittu?Yrityksemme ei mene työkohteisiin johon asiakas ei meitä halua.     
Asiakkaan asiallinen kohtelu
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan.
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan?      Asiakkaan saadessa epäasiallista kohtelua toivotaan ottavan yhteyttä työnjohtoon.Työntekijää puhutellaan ja tarvittaessa vaihdetaan kohteeseen toinen työntekijä. Pahoittelemme tapahtunutta asiakkaalle.Keskusteluin selvitetään asia ja pyritään kehittämään palvelua parempaan suuntaan. Palvelumme toivotaan tuovan aina iloa elämään.


Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä palvelu voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.
Palautteen kerääminen
Palautetta kerätään henkilökohtaisilla keskusteluilla.Sähköpostilla otetaan palautteita vastaan. Toiminnan kehittämisessä negatiivinen palaute on isossa asemassa palvelua koskevissa muutoksissa. Asiakkaan palaute on keskeisessä asemassa koko toiminnassa.
Asiakkaan oikeusturva
Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään palveluun ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 
a) Muistutuksen vastaanottaja     Taina Kuninkaala
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista     Sirkku Bilaletdin 040 728 7313 neuvoo sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista0295536901 neuvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön koukeroissa
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?     Luetaan, opitaan, korjataan toimintatapoja

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hygieniakäytännöt

     Asiakaskohteessa käytetyt puhdistusvälineet pestään jokaisen kohteen jälkeen. Ne siivousvälineet jotka eivät ole konepestäviä ja kuitenkin ovat kosketuksissa asiakaskohteen pintoihin pyyhitään kertakäyttöliinalla huolellisesti.Myös työkenkien ja työkassien pohjat. Kertakäyttökäsineet käytössämme. Suositellaan käytettäväksi asiakkaan omaa pölynimuria.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan?Tarvittaessa kohteissa on tiedonkulkua auttava vihko, meidän puolestamme siivousvihko. Puhelimella välitetään suoraan toiselle palveluntuottajalle asian ollessa sen vaativa.     

 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen.
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?     Kurssittamalla ja kouluttamalla
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. 
     
Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?     Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste ovat yrityksen kotisivuilla kotiapulainen.com
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedotTaina Kuninkaala taina.kuninkaala@gmail.com